Mental Sundhed

Mental sundhed er en ny disciplin, som Stress-fri.nu tilbyder til private og virksomheder

Mental sundhed handler om at styrke tre områder af din hverdag. Disse er
1) At gøre noget aktivt – for eksempel at gå en tur, lunte en tur, spille tennis, håndbold eller fodbold.
2) At gøre noget sammen med andre – for eksempel at være engageret i venner og familie, at opsøge nye fællesskaber, nye bekendte og nye relationer. Det handler om at pleje og/eller udvide sit netværk
3) At gøre noget meningsfuldt – for eksempel at læse en god bog, at løse en sudoku, en krydsord eller andre mere meningsfulde tiltag i sin hverdag. En meningsfuld aktivitet er ikke ens for alle mennesker, og derfor handler det om at være nysgerrig og undersøgende i forhold til, hvad der giver dit liv mening.

Mental sundhedsfremme er planlagte indsatser, der fremmer den mentale sundhed, herunder, din robusthed, dit mentale overskud og din mentale ydeevne.

Den Europæiske Union (herefter EU) skriver følgende i 2005 i ’Grønbog – Forbedring af befolkningens mentale sundhed’[1]:

”Den europæiske befolknings mentale sundhed er vigtig for gennemførelsen af visse af EU’s strategiske politikmålsætninger, som f.eks. atter at skabe en udvikling i EU hen imod langsigtet velfærd, støtte EU’s engagement i solidaritet og social retfærdighed og sikre en håndgribelig praktisk forbedring af de europæiske borgeres livskvalitet”.

Endvidere fremsættes følgende om den europæiske tilstand af mental sundhed i befolkningerne i medlemslandene:

  • Dårlig mental sundhed påvirker hver fjerde borger og kan føre til selvmord – en alt for hyppig dødsårsag.
  • Dårlig mental sundhed påfører samfundet væsentlige tab og byrder på det økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige og strafferetlige plan.
  • Stigmatisering, forskelsbehandling og manglende respekt for menneskerettighederne og de psykisk syge og handicappedes værdighed findes stadig og er en udfordring for de europæiske kerneværdier.

(Den Europæiske Union, 2005).

EU fastslår, at hver fjerde borger i medlemslandene er påvirket af dårlig mental sundhed. Mental sundhedsfremme er dermed væsentlig i en europæisk kontekst, hvor så mange dagligt kæmper med deres mentale sundhed, og hvor konsekvenserne for den enkelte og unionen i sin helhed er omfattende og veldokumenterede. Dårlig mental sundhed fører til dårlig trivsel, sygdom, sygefravær og en øget risiko for at miste sit jo, og har således negative konsekvenser på såvel et menneskeligt som samfundsøkonomisk plan (Den Europæiske union, 2005).  Samtidig er der belæg for, at udviklingen fremadrettet vil forværre billedet yderligere. Det kalder på handling, og incitamentet for at gøre en tydelig indsats taler for sig selv.

Verdenssundhedsorganisation (herefter WHO) definerer mental sundhed som,

”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”

og definitionen følges op med følgende ord af Sundhedsstyrelsen: Psykisk sundhed er ikke kun fravær af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig selv mentalt og klare udfordringer og stress i familie- og arbejdsliv (Eplov & Lauridsen 2008). Med specifikt fokus på trivsel må vi søge andre veje end det er muligt i den biomedicinske tradition og dennes indlejrede forståelse af sundhedsbegrebet.

WHO definerede i 1948, i en efterkrigstid, sundhed som:

” Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” (Brown, Learmonth & Mackereth, 2015).

Denne oprindelige definition blev I 1984 ændret til:

” (Health is) the extent to which an individual or a group is able to realise aspirations and satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is a resource for everyday life, not the objective of living; it is a positive concept, emphasizing social and personal resources as well as physical capabilities” (Brown et al., 2015).

Udviklingen af definitionen tager os i en retning af en mere inkluderende forståelse. Hverdagslivsperspektivet inddrages og sundhed beskrives som en ressource i hverdagslivet og ikke som målet med livet, og samtidig fjernes ’state of complete’, og dermed den fuldstændighed, som var indeholdt i den oprindelige definition. Dette åbner sundhedsdefinitionen op, og gør det muligt, at operationalisere og arbejde med begrebet, da der ikke hersker absolutter, omkring en fuldstændig oplevelse af fysisk, psykisk og mental trivsel. Dette er en væsentlig pointe, som understreger, at oplevelsen af fuldstændig fysisk, psykisk og mental trivsel nok snarere var et ønske end en realiserbar målsætning

[1] GRØNBOG – Forbedring af befolkningens mentale sundhed. På vej mod en strategi for mental sundhed i Den Europæiske Union. 2005. Er udarbejdet af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber. Der er ikke angivet forfattere.

Der er en tydelig sammenhæng mellem stress og mental sundhed. Derfor er mental sundhed uundgåeligt i en stresskontekst.

Er du i tvivl om du har stress?

Her kan du tage en stresstest

Start test